Algemene voorwaarden

De e-commerce site www.nathalievleeschouwer.be is een online verkoop site voor kleding en accessoires van het merk “Nathalie Vleeschouwer” (het “Product”) die toebehoren aan de BVBA NATALE waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Tulpstraat 104, 2060 Antwerpen, België en met Ondernemingsnummer: BE 0473 798 280, telefoon 03/202.50.70 (hierna “Natale” genoemd).

De internetgebruiker die een Product van Nathalie Vleeschouwer wenst te kopen wordt in deze Algemene Voorwaarden als “de Klant” aangeduid.

Elke bestelling van een Product dat wordt aangeboden op de site veronderstelt de voorafgaande raadpleging en de uitdrukkelijke aanvaarding door de Klant van deze Algemene Voorwaarden als uiteengezet onder artikel 2.

De validatie van de bestelbon wordt gelijkgesteld met een elektronische handtekening die, tussen Partijen, dezelfde waarde heeft als een geschreven handtekening en die tot bewijs strekt van de integraliteit van de bestelling en de opeisbaarheid van de verschuldigde bedragen in uitvoering van de genoemde bestelling.

De verkoopovereenkomst kan gesloten worden in het Nederlands.

 

Artikel 1 - Toepassingsgebied

De onderliggende Algemene Voorwaarden bepalen de rechten en plichten van de Partijen die ontstaan uit de online-verkoop van de Producten aangeboden op de site toebehorende aan het bedrijf NATALE BVBA, België. Hoewel de webshop zich richt op België, Frankrijk, Nederland en Luxemburg, worden alle diensten door Natale geleverd vanuit België en wordt de overeenkomst tussen Partijen geacht te zijn uitgevoerd in België, met verzending naar vermelde landen. (zie artikel 7)

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van Producten uitgevoerd via de site en hebben voorrang op alle andere voorwaarden uitgaande van Natale of de Klant. Afwijkingen hiervan dienen door Natale voorafgaandelijk, uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn toegestaan.

 

Artikel 2 - Rechtsbekwaamheid en Aanvaarding

De persoon die een Product van Natale wenst te kopen dient handelingsbekwaam te zijn. Indien een persoon handelingsonbekwaam is

verklaard kan hij geen Producten kopen op de Site van Nathalie Vleeschouwer en bijgevolg de hoedanigheid van Klant verkrijgen. Deze zal zijn aankopen moeten doen via zijn wettelijke vertegenwoordiger.

De Klant aanvaardt deze Algemene Verkoopsvoorwaarden expliciet door het aanklikken van een vinkje of kruis naast de zin “Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden".

De Klant heeft de mogelijkheid gehad deze Algemene Voorwaarden op te slaan en af te drukken.

 

Artikel 3 - De Producten

De Producten die Natale aanbiedt zijn deze zoals ze weergegeven worden op de site op het ogenblik dat de Klant zijn bestelling uitvoert en binnen de grenzen van de beschikbaarheid van deze Producten.

Natale engageert zich om alles in het werk te stellen om alle bestellingen te leveren.

Desondanks, kan Natale niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een Product, noch voor de schade die daaruit zou kunnen voortvloeien. In het geval één of meerdere Producten van een bestelling niet beschikbaar zouden zijn, zal de Klant via e-mail of schriftelijk door Natale op de hoogte gesteld worden dat zijn/haar bestelling geheel of gedeeltelijk geannuleerd, dan wel opgesplitst wordt.

In het geval de onbeschikbaarheid vastgesteld en gecommuniceerd wordt op het moment dat de Klant reeds betaald heeft voor zijn Producten, zal Natale onmiddellijk aan haar bank vragen om de betaalde bedragen terug te betalen. De Klant zal hiervan via e-mail op de hoogte gebracht worden. De snelheid waarmee de effectieve terugbetaling gebeurt, hangt dan af van de betalingsmethode die de Klant gebruikt heeft om zijn aankoop te doen. In het geval de aankoop gedaan werd met een creditcard, zal de terugbetaling zichtbaar zijn op het eerstvolgende maandelijkse uittreksel van de creditcard. Als de Klant vindt dat de terugbetaling abnormaal lang duurt, is het aan te raden dat de Klant contact opneemt met zijn/haar bank.

In elk geval zal Natale de terugbetaling uitvoeren binnen 30 dagen.

Alle Producten die op de site te koop aangeboden worden, worden in eer en geweten en zo getrouw mogelijk omschreven. Desalniettemin hebben de foto’s die op de website getoond worden geen enkele contractuele

waarde. Natale wijst elke verantwoordelijkheid af voor fouten die in de omschrijvingen van de Producten of in de foto’s zouden kunnen optreden, o.a. in geval van lichte afwijking in de kleuren of maten.

 

Artikel 4 – Prijzen en Factuur

De prijzen zijn deze zoals deze worden weergegeven op de site op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling door de Klant. De prijzen die toepasselijk zijn voor de Klant zijn deze vermeld op de Site die zich richt op het land van waaruit de Klant zijn bestelling plaatst. De Klant dient zijn bestelling te plaatsen vanuit het land waar hij zijn gebruikelijke woonplaats heeft. Het is niet mogelijk om een bestelling in het ene land te plaatsen en te laten leveren in een ander land.

De prijzen die vermeld worden tijdens het aankoopproces, worden uitgedrukt in Euro, en zijn inclusief BTW en administratieve kosten, tenzij het expliciet anders vermeld wordt.

De prijzen van de Producten en diensten bevatten niet de transportkosten. Deze kosten worden apart aangerekend en de Klant zal deze bovenop de aankoopprijs betalen. Ingeval aan de Klant een korting toegestaan werd, zal deze apart van de prijs afgetrokken worden.

Natale behoudt zich het recht voor om op elk moment de verkoopsprijzen en de transportkosten te wijzigen. Weliswaar zullen de aangekochte Producten en kosten altijd gefactureerd worden aan de prijzen die vermeld staan in de e-mail die de bestelling bevestigt. Dit zijn de prijzen die van toepassing waren op het moment van de aankoop, voor zover de Producten beschikbaar zijn.

De Producten blijven de eigendom van Natale tot op het ogenblik dat ze integraal betaald zijn door de Klant, dit is tot volledige betaling van de aankoopprijs en de kosten.

 

Artikel 5 - De Betalingsmethodes

De aankopen kunnen uitsluitend online betaald worden, met Visa, MasterCard, Maestro, Bancontact, iDeal, Giropay, Belfius, KBC/CBC, ING Home'Pay. De bankrekening van de Klant wordt gedebiteerd na bevestiging van de aankoop, en de betaling wordt pas effectief op het ogenblik dat de bank van de Klant haar akkoord gegeven heeft aan Natale. In geval de bank van de Klant de betaling weigert, wordt de bestelling automatisch geweigerd.

De Klant garandeert dat hij gewettigd is om online betalingen met één van de hoger vermelde betalingsmethodes uit te voeren en dat er voldoende dekking is op de bankrekening die gelinkt is aan de creditcard, de bancontactkaart om alle kosten die voortvloeien uit de transactie te dekken. Zo niet kan Natale de bestelling weigeren.

Voor de afhandeling van de online betaling werkt Natale samen met Ingenico. Ingenico is marktleider in Europa op het gebied van beveiligde online betalingen. Het beveiligingssysteem dat door Ingenico gebruikt wordt is één van de meest betrouwbare en beveiligde ter wereld. Natale heeft geen toegang tot de confidentiële betalingsgegevens van haar Klanten. Deze worden dan ook niet opgeslagen bij Natale.

Natale houdt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een Klant waarmee een geschil loopt, of in het verleden een geschil gerezen is. Natale kan eveneens een bestelling weigeren in geval van niet-betaling of gedeeltelijke betaling van een vorige bestelling van de Klant.

 

Artikel 6 - Bestelling van de Producten

Onafgezien van elk geschreven bewijs waarover de Klant zou beschikken, wordt expliciet overeengekomen, dat alleen de gegevens die geregistreerd worden in het informaticasysteem van Natale, haar ‘hosting´ partner, of haar internetbetalingspartner, het bewijs vormen van de communicatie, de inhoud van de bestelling en het geheel van de transacties die plaats gevonden hebben tussen de Partijen.

Om een bestelling te plaatsen gaat de Klant naar de rubriek van zijn keuze, kiest hij de kleur en maat die hij wenst te ontvangen, vervolgens klikt hij op "Plaats in winkelmandje”. Op die manier komt het gekozen artikel in het "Winkelmandje" terecht. De Klant kan zijn bestelling corrigeren zolang deze zich in het "Winkelmandje" bevindt. Indien de Klant zijn order wil bevestigen dient hij zijn leverings- en betaalmethode te kiezen. Gedurende het hele afrekenproces wordt duidelijk aangegeven wat het totaalbedrag is dat betaald dient te worden. Door het uitvoeren van het betalingsproces wordt de bestelling definitief en kan deze niet langer worden gewijzigd.

Verzendtarieven zijn de volgende: 

Verzending binnen de BeNeLux kost €5 en is gratis voor orders vanaf €100.

Verzending naar Frankrijk, Duitsland en UK kost €10.

Verzending naar andere EU-landen: €15.

Voor verzending naar niet EU-landen: op maat.

 

De Klant ontvangt via een eerste e-mail in elk geval, na de aankoop, een bevestiging van zijn bestelling. Vervolgens ontvangt de Klant een tweede e-mail op het ogenblik dat zijn bestelling verstuurd wordt.

Alle contractuele informatie met betrekking tot de bestelling wordt meegedeeld aan de Klant op het ogenblik van de bevestiging van zijn bestelling.

 

Artikel 7 - Leveringen

Bij de bevestiging van de bestelling, kan de Klant kiezen voor een levering aan een bepaald adres (woonplaats, arbeidsplaats of andere).

Natale zal zich naar best vermogen inspannen opdat de bestelling naar dat adres wordt verstuurd binnen enkele werkdagen na de bevestiging van de betaling. Standaardleveringstermijn is binnen de 5 werkdagen na verzending, uitzonderingen op basis van locatie zijn mogelijk. De bezorger zal zich op dat adres aanbieden tijdens werkdagen tussen 8u en 18u en zal het of de pakje(s) overhandigen aan de geadresseerde of aan elke andere persoon die aanwezig is op dat adres. In geval van afwezigheid, zal een bericht worden achtergelaten in de postbus met het adres van het dichtstbijzijnde postkantoor waar de klant zijn bestelling kan ophalen.

Indien de Klant zijn bestelling niet afhaalt binnen het door Bpost vooropgestelde afhaaltermijn, zal de bestelling automatisch worden teruggezonden naar Natale die vervolgens contact zal nemen met de Klant teneinde de levering van de bestelling te regelen. In dat geval kunnen bijkomende leveringskosten van de Klant worden geëist.

De bestelde Producten worden geleverd op het leveradres zoals het door de Klant opgegeven wordt tijdens het bestelproces en volgens de voorwaarden die aldaar beschreven worden.

De bestellingen kunnen alleen geleverd worden op adressen die gelegen zijn in Europa.

Natale houdt zich het recht voor om de bestelling op te splitsen in één of meerdere leveringen in functie van de beschikbaarheid van de Producten. Elke levering wordt aangekondigd via e-mail. De levering is vergezeld van een leverbon, waarop ook de details van de geleverde goederen zijn vermeld.

In het geval dat een levering tijdens het leverproces verloren zou raken, en de voorwaarden van dit artikel gerespecteerd worden, dan zal Natale volledig op haar kosten een nieuwe zending versturen als het Product nog beschikbaar is, of het bedrag van de bestelling inclusief de transportkosten terugbetalen. De overdracht van het risico van verlies en/of schade aan de Klant geschiedt bij de levering.

 

Artikel 8 - Herroepingsrecht en retourmodaliteiten

Tenzij expliciet anders is vermeld op de site, heeft de Klant het recht om, binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop de Klant het Product heeft ontvangen, Natale op de hoogte te stellen dat hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, zonder dat hij daarvoor een schadevergoeding moet betalen, en zonder dat hij daarvoor een reden moet opgeven. 

Als een Klant Natale op de hoogte wil stellen dat hij zijn aankoopovereenkomst wenst te herroepen moet hij dit doen binnen voorgemelde termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de dag waarop de Klant het Product heeft ontvangen.

De Klant kan voor de betreffende bestelling een ‘Retourzending’ opstarten met het daarvoor voorziene 'Retourformulier' dat aan elke zending wordt toegevoegd.

Het herroepingsrecht voor geleverde Producten is slechts geldig voor zover het Product ook daadwerkelijk teruggestuurd wordt binnen de 14 kalenderdagen nadat de Klant Natale op de hoogte gebracht heeft dat hij zijn aankoop wenst te herroepen. Het herroepen Product moet teruggestuurd worden in onberispelijke toestand, in zijn oorspronkelijke verpakking inclusief hangtag met productinfo, niet gedragen of gewassen, volledig (samen met alle bijhorende items, zoals ceintuur ed.), vergezeld van de originele verkoop factuur (waarvan de Klant een kopie behoudt) en van een volledig ingevuld retourdocument. Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden, zal geweigerd worden. Zodra de 14 kalenderdagen verstreken zijn, is Natale niet meer in staat om de retour te aanvaarden, en zal de retour teruggestuurd worden naar de afzender. Er kunnen geen retours aanvaard worden via de fysieke winkels van Nathalie Vleeschouwer.

 

De retour moet verstuurd worden naar het volgend adres, dat ook duidelijk vermeld staat op het retourdocument:

Nathalie Vleeschouwer Webshop

Tulpstraat 104

2060 Antwerpen

België

 

De risico’s verbonden aan de retourverzending vallen ten laste van de Klant.

De terugbetaling van de aankoop zal gebeuren binnen de 30 kalenderdagen na tijdig ontvangst van de retour door Natale, op voorwaarde dat alle voorwaarden zoals hierboven beschreven strikt voldaan zijn. Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de Klant effectief betaalde bedrag.

Deze terugbetaling zal op de volgende wijze plaatsvinden:

Indien de Klant zijn bestelling betaald heeft door middel van kredietkaart, zal na het nakijken van de teruggezonden artikelen, een credit worden uitgevoerd op de kredietkaart die de Klant gebruikt heeft om de aankoopprijs te betalen van de teruggezonden artikelen, mits aftrek van de verschuldigde bedragen of de aankoopbonnen of kortingen gebruikt om de bestelling te betalen. De terugbetaling aan de Klant zal gebeuren volgens de overeengekomen modaliteiten met de bank die de kaart uitgeeft. Indien de Klant zijn bestelling heeft betaald met een andere vorm van betaling, zal de terugbetaling worden uitgevoerd via overschrijving op het bankrekeningnummer dat hij heeft vermeld op de retourbon.

 

Artikel 9 - Wettelijke garantie

Natale garandeert dat de te koop aangeboden Producten geen zichtbare of onzichtbare gebreken vertonen die een normaal gebruik van het Product onmogelijk of gevaarlijk maken.

De Klant heeft op basis van zijn nationale wetgeving wettelijke rechten die deze garantie onverlet laat.

De Klant beschikt over een waarborg voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van het Product en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voorgenoemde levering. De termijn van twee jaar wordt opgeschort tijdens de periode vereist voor de herstelling of de vervanging van het goed of in geval van onderhandelingen tussen Natale en de Klant met het oog op een minnelijke schikking.

Ingeval de Klant beroep wenst te doen op deze waarborg dient hij onmiddellijk schriftelijk contact op te nemen via webshop [at] nathalievleeschouwer.be . De Klant dient in ieder geval Natale schriftelijk op de hoogte te brengen van het gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van maximum 7 dagen vanaf de dag waarop de Klant het gebrek heeft vastgesteld.

De waarborg is niet van toepassing voor Producten die opzettelijk beschadigd zijn of beschadigd zijn door nalatigheid van de Klant. Op dezelfde manier is de waarborg niet van toepassing wanneer de schade afkomstig is van sleet, transport, verkeerd wassen of verkeerd gebruik.

Voor alle vragen met betrekking tot de waarborg, kunnen Klanten terecht bij de Klantendienst op het emailadres webshop [at] nathalievleeschouwer.be.

 

Artikel 10 - Intellectuele eigendomsrechten

Alle elementen (hierna de “Elementen”), zoals onder meer, de teksten, de database met alle gegevens die op de website gepubliceerd worden, de lay-out en het grafisch ontwerp van de webpagina’s, de verkoopcatalogus, de foto´s, de afbeeldingen, video en muziek op de site zijn wereldwijd beschermd door auteursrechten, databankrechten, merkenrechten, octrooirechten en alle andere vormen van intellectuele eigendomsrechten. Ze blijven daarom de exclusieve eigendom van Natale. Om die reden is elke vorm van kopiëren, publicatie, namaak of elke andere vorm van gebruik, onder welke vorm ook, verboden zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van Natale. Dergelijke toestemming dient schriftelijk te worden bekomen, tenzij Natale zelf de mogelijkheid heeft voorzien om bepaalde Elementen te delen via sociale netwerken. In dergelijk geval is de toestemming beperkt tot die specifieke Elementen en tot die specifieke sociale netwerken waarvoor door Natale de mogelijkheid tot delen is voorzien. Elke inbreuk hiertegen zal juridisch vervolgd worden.

 

Artikel 11 - Verantwoordelijkheid

Natale kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor geleden directe of indirecte schade (onderbreking van uitbating, winstderving, het mislopen van opportuniteiten,...) die voortvloeit uit het gebruik of de onbeschikbaarheid van de site. Zij is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de systemen van de Klant door het bezoek aan de site zoals onder meer door aanwezigheid van een binnendringing van buitenaf of van informaticavirussen.

Natale kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor gebeurlijke fouten in de foto´s of de teksten die gebruikt worden voor de product omschrijvingen op de site.

Natale kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet kunnen leveren van de bestellingen wegens uitputting van voorraad of wegens redenen buiten haar controle, hieronder begrepen de gevallen van overmacht, zoals onder meer verstoring of staking van transport -, post -, of communicatie diensten, in geval van overstroming of brand, ongemakken of schade inherent aan het gebruik van het netwerk.

In alle gevallen waar de verantwoordelijkheid van Natale aangesproken wordt of zou kunnen worden, is de verantwoordelijkheid van Natale beperkt tot het bedrag dat door de Klant effectief betaald werd voor de betrokken bestelling.

 

Artikel 12 - Geschillen en toepasselijke wetgevingen

In geval van betwisting tussen partijen omtrent de overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel bevoegd tot beslechting van het geschil. Het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomst tussen partijen.

 

Artikel 13 - Contact en geschillenregeling

In geval van vragen omtrent zijn aankoop, kan de Klant contact opnemen met Natale via het emailadres webshop [at] nathalievleeschouwer.be . Natale verbindt zich ertoe de Klant een antwoord te bieden binnen een termijn van maximum 5 werkdagen.

 

Artikel 14 - Wijziging Algemene Verkoopsvoorwaarden en Nietigheid

Natale kan op elk moment de onderliggende Algemene Voorwaarden wijzigen, onder andere om zich te schikken naar wettelijke verplichtingen. Via de Website meegedeelde wijzigingen krijgen uitwerking op alle hierop volgende offertes of bestellingen.

Natale behoudt zich het recht voor om op elk moment het ontwerp en de inhoud van haar website te wijzigen.

Indien door de beslissing van een rechtbank één of meerdere artikel(en) of paragraaf(en) uit de onderliggende Algemene Voorwaarden nietig of niet-tegenstelbaar zou worden, doet dit in niets afbreuk aan de geldigheid en toepasbaarheid van de andere artikelen en paragrafen van de onderliggende Algemene Voorwaarden, noch van de overeenkomst tussen partijen.

 

Artikel 15 - Privacy beleid - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerking van persoonsgegevens

De Klant vindt meer informatie over de politiek van de privacy bij Natale BVBA terug op de Privacy beleid pagina.

 

De Klant vindt meer informatie over de politiek van de privacy bij Natale BVBA terug op de Privacy beleid pagina.