Privacy Policy

HET PRIVACY BELEID
Door deze site te gebruiken verklaart u zich akkoord met de bepalingen van dit privacy beleid. Telkens wanneer u informatie verstrekt via deze site, stemt u in met het inzamelen en gebruik van die informatie in overeenstemming met dit privacy beleid.
De persoonsgegevens verkregen via deze website worden verwerkt door Natale BVBA, Tulpstraat 104 te 2060 Antwerpen, Belgiƫ.
Wij verbinden ons ertoe deze gegevens uitsluitend te gebruiken voor het beheer van de dienst, de dienst na verkoop en om u informatie op te sturen. U kunt uw gegevens opvragen en verbeteren en u kunt weigeren dat wij uw gegevens gebruiken om u informatie te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen door een schrijven naar bovenvermeld adres of volgend e-mailadres: webshop@nathalievleeschouwer.be

HET GEBRUIK VAN COOKIES
De Website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een informaticabestand, opgeslagen op de harde schijf van de micro-computer van de Gebruiker. De cookie heeft tot doel een vorig bezoek van de Gebruiker of van elke andere bezoeker aan de Website te melden. Cookies worden onder meer door de Verkoper gebruikt om de dienst aangeboden aan de Gebruiker te verpersoonlijken. De Gebruiker behoudt de mogelijkheid om cookies te weigeren door zijn internet browser zo in te stellen. Hij verliest dan de mogelijkheid om de dienst die hem wordt aangeboden door de Verkoper te verpersoonlijken.

THE PRIVACY POLICY
By using this site you agree with the provisions of this privacy policy. Each time you provide information via this site, you agree with the collection and use of that information in conformity with this privacy policy.
The personal data obtained via this website are treated by Natale BVBA, Tulpstraat 104, 2060 Antwerp, Belgium.
We shall use these data only with the purpose of service management, after sale service and to send you information. Your personal data will not be sold or communicated to third parties. Your data are stored safely in a database not accessible to the public. You have the right to request and correct your data and you have the right to refuse the use of your data by us to send you information. In that respect it is sufficient to send a written request to the abovementioned address or to following e-mail address: webshop@nathalievleeschouwer.be

THE USE OF COOKIES
The Website uses cookies. A cookie is a computer file, stored on the hard disk of the micro-computer of the User. The cookie serves to notify a previous visit by the User or any other visitor of the Website. Cookies are among other used by the Seller to personalize the service offered to the User. The User has the possibility to refuse cookies by configuring its internet browser accordingly. He then looses the possibility to personalize the service offered by the Seller.